Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Algemene voorwaarden

1. Geldigheid van deze voorwaarden


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes
en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan. In deze voorwaarden wordt
onder levering verstaan de levering van goederen en/of het verrichten van diensten.

1.2 De “Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden” blijven op de levering van kracht,
ongeacht ieder andersluidend beding van de koper dat niet uitdrukkelijk en gespecificeerd
een afwijking van één van onze vooraarden inhoudt. Aan een enkele verwijzing
naar de algemene inkoopvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster
heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch,
per fax of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid
van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order
schriftelijk is bevestigd.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, zijn alle door ons gedane aanbiedingen, in
welke vorm dan ook, vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door ons binnen
vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen. Een
offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden
ons eerst na schriftelijk bevestiging door een daar toe bevoegd persoon.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.

2.4 Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

 

3. Afwijkingen

3.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet
kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden
toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

3.2 Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een
gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren
worden afgekeurd.

3.3 Hout is een natuurproduct, wij geven geen garantie op eventuele werking en/of scheuren
van alle uit hout vervaardige delen van producten of geheel houten producten.

3.4 Wij geven geen garantie op onze gebruikte producten.

 

4. Annulering en wijziging

4.1 Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die
opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande,
dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal
10% van de hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te
tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

4.2 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding
wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
Voor een annulering is toestemming vereist.

4.3 Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke
bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

 

5. Prijzen

5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW.

5.2 Prijzen kunnen door ons gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op
basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende
prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen dan behouden wij
ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

5.3 Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke waarde bedraagt heeft
de koper het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst
te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn.
Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei
schade.

5.4 Verleende kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op
gelijke kortingen bij volgende transacties.

 

6. Levering en verzending

6.1 Alle leveringen zijn af ons magazijn Almelo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

6.2 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatigheid is met het verstrekken
van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

6.3 Levering vindt plaats op het moment dat goederen ons terrein respectievelijk
ons magazijn verlaten.

6.4 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de
koper op het moment van levering

6.5 Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn en worden
bij benadering vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

7. Garantie

7.1 Op nieuwe apparaten verlenen wij een garantie van op de onderdelen voor een periode
van 12 maanden na levering. Dit betekend dat onze garantie zich beperkt tot het
gratis verstrekken van nieuwe onderdelen en dus geen betrekking heeft op reis- en
voorrijdkosten en uurlonen. Het defecte onderdeel dient kosteloos aan ons geretourneerd
te worden.

7.2 Buiten iedere garantie vallen: koelmiddelen, smeermiddelen, (plexi)glas, verlichting,
pakkingen en accessoires.

7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan het geleverde
is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik,
wijzigingen, pogingen tot wijzigingen, bewerking of verwerking op een andere wijze
dan voorgeschreven, onjuiste opslag of onderhoud door de koper en/of een door hem
ingeschakelde derde(n), zonder onze schriftelijke toestemming.

 

8. Reclames

8.1 Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na levering der zaken of verrichting van
de diensten schriftelijk aan ons gemeld te worden.

8.2 Kleine onregelmatigheden als een krasje of een deuk geven geen recht op reclame.
Dit komt ook tot uitdrukking in onze slogan “kijk niet naar een krasje of een deuk, kijk
naar de prijzen die zijn leuk”. Deze slogan staat ook vermeld op al ons briefpapier en
facturen.

8.3 Door ons geleverde zaken worden binnen de onder de 8.1 gemelde periode slechts
teruggenomen indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd
en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn worden afgeleverd.

8.4 De waarde van de retour ontvangen zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte
kosten o.m. voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering etc. met de
opdrachtgever verrekend. Retourzendingen, waarover niet vooraf met ons schriftelijke
overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.

8.5 Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk
bij ons te worden gemeld.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Alleen de door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig
blijken te zijn, komen - naar onze keuze - voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking
waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse
gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk
zijn indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met
normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden
kunnen worden.

9.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk
uitgesloten.

9.3 Aansluitend op het vorige lid, sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor
gevolg- c.q. bedrijfsschade uit. Onder gevolgschade dient met name begrepen te worden,
die schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan in de koel- en vriesapparaten
opgeslagen en bewaarde goederen alsmede de schade ontstaan door consumptie
en/of enig andere wijze van toepassing en gebruik van voornoemde goederen.

9.4 Onze aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag der uitkering van
onze verzekeraar in voorkomende gevallen.

9.5 De koper is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade
en interesten, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect
gevolg van vorderingen door derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden
waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ons geleverde en nog te leveren zaken blijven onze eigendom totdat alle
vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op koper uit de leveringsovereenkomst
of een vergelijkbare overeenkomst, en uit alle bijbehorende werkzaamheden inclusief
eventuele kosten en rente, volledig heeft betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de
zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens
binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek
van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen
die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt
of zal verkrijgen.

10.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

10.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebereke is met
de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of
dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen
tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van
de rechten van de verkoper.

10.5 Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper
toekomende rechten onverlet.

 

11. Betalingscondities

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden bij of
voor levering, zonder enige korting voor contante betaling.

11.2 In andere gevallen dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum
op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

11.3 Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de koper van
rechtswege in verzuim zonder dat enige enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de
wederpartij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het verschuldigde
bedrag, voor de duur van het verzuim.

11.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken ter verkrijging
van voldoening buiten rechte zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel
verschuldigde rente, e.e.a. met een minimum van € 150,00. De opdrachtgever
dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze
boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatie tarief uitkomen. De
opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder
te voldoen, alsmede alle mogelijk andere gerechtelijke kosten.

11.5 Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen
van verkoopster uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op
hetgeen de wederpartij terzake van deze overeenkomst is verschuldigd.

11.6 Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerde ondeugdelijke
leveringen.

11.7 Wij behouden ons het recht voor de door de koper gedane betaling te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

12. Verwijderingsbijdrage
Conform de door het Europese Parlement vastgelegde wettelijke richtlijn 2002/96/RG
welke in Nederland is omgezet in het Besluit Beheer Elektrische Apparaten zijn wij
wettelijk verplicht om vanaf 1 oktober 2005 op alle koel- en vriesapparaten een verwijderingsbijdrage
door te berekenen op de factuur. Hiervoor zullen door ons de wettelijk
vastgestelde tarieven gehanteerd worden. Dealers dienen deze verwijderingsbijdrage
1 op 1 weer aan hun klanten door te berekenen. Over de verwijderingsbijdrage dient
BTW geheven te worden.

 

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op al onze overeenkomsten en transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft.

13.2 Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn
ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement
Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

13.3 Wij zijn steeds gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval
wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

14. Tot 14 werkdagen na ontvangst heeft u het recht om de bestelling te retourneren zonder opgave van reden. Hierbij krijgt u het volledige orderbedrag gecrediteerd (binnen 14 dagen). Enkel de kosten voor terugzending naar ons zijn voor uw eigen rekening (geldt alleen voor particulieren)